Gebruiksvoorwaarden van de website en bescherming van de persoonlijke gegevens

Om de toegang tot de informatie te vergemakkelijken, nodigen wij u uit om door de onderstaande samenvatting te bladeren en de pijl te gebruiken om naar boven te gaan (naast de pop-up). Zie hier :


Artikel 1. - Algemene bepalingen – de gegevens van de eigenaars van de websites

Deze voorwaarden (hierna "Voorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van alle websites (ook mobiele websites), net als op alle elementen en apps (hierna de "Websites"), gemaakt door of in eigendom van de entiteit, waarvan de volledige contactgegevens vermeld staan op de "contact" -pagina (hierna "de Onderneming") .

De term gebruiker verwijst naar iedere persoon die toegang heeft tot de Websites (hierna "Gebruiker").

Door gebruik te maken van de Websites, aanvaardt de Gebruiker integraal en onvoorwaardelijk de Voorwaarden en verbindt hij zich ertoe deze na te leven.

Wanneer hij niet akkoord gaat met de Voorwaarden, dient hij zich te onthouden van ieder gebruik van de Websites en/of Diensten.

Bij overtreding van de Voorwaarden, behoudt de Onderneming zich het recht voor om de toegang tot de Websites te weigeren, onverminderd het recht om aan iedere derde partij een schadevergoeding te vorderen voor alle directe en indirecte schade die zij ten gevolge van de overtreding zou lijden.

De Onderneming behoudt zich het recht voor de Voorwaarden te alle tijde en zonder voorafgaande kennisgeving volledig of gedeeltelijk aan te passen.

Het is dan ook aangewezen om regelmatig de Voorwaarden te raadplegen, teneinde op de hoogte te zijn van de meest recente versie.

Artikel 2. - Gebruik van de Websites

Gebruik van de Websites is in principe vrij en gratis. Om bepaalde Websites te gebruiken, dient de Gebruiker zich te registreren, bepaalde gegevens te communiceren en/of een toegangscode en/of wachtwoord te creëren.

Indien de Gebruiker hiermee niet akkoord gaat, zal het gebruik van die desbetreffende delen van de Websites niet mogelijk zijn.

Indien het gebruik van bepaalde Websites betalend is, wordt de Gebruiker hierover op voorhand geïnformeerd, tesamen met de toepasselijke voorwaarden, prijzen en betalingswijze.

De Onderneming verstrekt aan de Gebruiker van de Websites voor onbepaalde termijn een niet exclusieve, onoverdraagbare licentie om de inhoud van de Websites te kunnen downloaden, met als enig doel de inhoud ervan weer te geven op één enkele computer.

Deze licentie kan echter op ieder moment herroepen worden, zonder opgave van enig motief.

De Gebruiker mag eveneens één kopie van de inhoud op de Websites uitprinten, voor eigen persoonlijk gebruik, en zonder dat enige wijziging wordt toegebracht aan de inhoud.

De Websites mogen alleen voor persoonlijke en privédoeleinden worden gebruikt door particulieren, en exclusief voor interne doeleinden door professionals.

Bij gevolg is ieder gebruik van de Websites voor commerciële doeleinden dan ook strikt verboden.

De Gebruikers verbinden er zich ertoe geen daden te zullen stellen die de Websites kunnen vernietigen of de goede werking ervan verstoren.

Bij misbruik of oneigenlijk gebruik kan de Onderneming de toegang van de Gebruiker tot de Websites schorsen en/of opheffen zonder ingebrekestelling of verwittiging.

Artikel 3.- Auteursrechten en rechten van de producent van een databank

Alle auteursrechten, merken, patenten, intellectuele en andere eigendommen die van toepassing zijn op de Websites behoren te allen tijde toe aan de Onderneming.

De Websites en/of Bijkomende Diensten vormen zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als databanken waarop de Onderneming de auteursrechten en rechten van de producent bezit.

De teksten, layout, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere bestanddelen van de Websites zijn door het auteursrecht beschermd.

Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van de Websites, onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Onderneming.

Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

Artikel 4.- Merken en handelsnamen

De benamingen, logo's en andere merktekens die op de Websites worden gebruikt (onder andere de logo's en de benamingen van de Onderneming) zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn.

Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van de Onderneming.

Artikel 5.- Aansprakelijkheid

De Onderneming zal alle inspanningen leveren om de goede werking van de Websites te waarborgen.

Behoudens opzettelijke inbreuk en/of tegenstrijdige wettelijke bepalingen, kan de Onderneming op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eender welk verlies of schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materieel, immaterieel, enz.) ten gevolge van:

(1) de inhoud van de Websites. De Onderneming garandeert niet de juistheid, toereikendheid of volledigheid van de informatie die zich op de Websites bevindt. De informatie op de Websites, ook die omtrent te koop aangeboden producten en diensten, kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. De Onderneming besteedt de grootste zorg aan de creatie, het bijwerken en het onderhoud van de Site. Indien de Gebruiker toch vaststelt dat een site onjuiste of achterhaalde informatie of onwettige of schadelijke inhoud bevat, of meent dat een van zijn (intellectuele of andere) rechten is geschonden, wordt hij met aandrang gevraagd dit te melden ;

(2) het gebruik dat van de Websites wordt gemaakt ;

(3) de veiligheid van de Websites. Deze regel geldt ondermeer voor eventuele virussen, fouten of computerfraude ;

(4) de toegankelijkheid/beschikbaarheid van de Websites. De Onderneming garandeert niet dat alle functies van de Websites steeds, via alle technische middelen, zonder fout of onderbreking beschikbaar zullen zijn of dat fouten of onderbrekingen onmiddellijk hersteld zullen worden.

De Onderneming kan bovendien op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Websites en Bijkomende diensten weigeren of stopzetten.

De Onderneming kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor diensten en/of producten, noch voor hun facturering, wanneer deze door derden worden aangeboden en toegankelijk zijn via de Websites, zelfs niet wanneer de Onderneming hiervoor een vergoeding zou ontvangen, noch wanneer zij de facturering voor deze diensten en/of producten zou verzorgen voor rekening van derden.

In alle gevallen waarin de Onderneming aansprakelijk kan worden gesteld, is haar aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 100,00. Bovenstaande beperkingen en/of uitsluitingen van de aansprakelijkheid van de Onderneming gelden voor zover dit mogelijk is op grond van het toepasselijke recht.

Artikel 6.- Bescherming van de privacy - verwerking van persoonsgegevens

De Onderneming en de Gebruiker verplichten zich ertoe de geldende reglementering voor de verwerking van persoonsgegevens en in het bijzonder de (EU) verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van Bestuur van 27/04/2016 (GDPR) te respecteren.

De Onderneming verzamelt en verwerkt de identiteitsgegevens en contactgegevens die het van de Gebruiker en iedere andere nuttige contactpersoon ontvangt. Het doel van deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst, het beheer van de klanten en hun bestellingen, de boekhouding en directmarketingactiviteiten, zoals het verzenden van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgrondslagen zijn de uitvoering van een contract, de toestemming van de Gebruiker, de naleving van de wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het legitieme belang van de Onderneming.

De bovengenoemde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening van gegevensbescherming en zullen, tenzij andere toestemming van de Gebruiker, enkel worden verzonden aan de onderaannemers, geadresseerden en/of derden voor zover nodig voor genoemde behandeling in het kader van de bovengenoemde doeleinden.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid en het bijwerken van de persoonsgegevens die hij aan de Onderneming verstrekt en verbindt zich ertoe zich strikt te houden aan de bepalingen van de algemene verordening van gegevensbescherming met betrekking tot personen van wie zij de persoonlijke gegevens heeft doorgegeven, evenals alle persoonlijke gegevens die zij op eigen naam kan ontvangen.

De persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt voor een noodzakelijke periode, afhankelijk van het doel van de verwerking en de relatie (contractueel of niet). De gegevens van Gebruikers worden in ieder geval na zeven jaar of in geval van een contract 7 jaar na het einde van dit contract uit onze systemen verwijderd, behalve wat betreft persoonsgegevens die we langer moeten houden op basis van een specifieke wetgeving of in geval van lopende geschillen waarvoor deze persoonsgegevens nodig zijn.

Door het akkoord dat gegeven wordt met het ingeven of communiceren van zijn/haar persoonlijke gegevens of door vrijwillig verder te browsen op de Sites of door het sluiten van een contract met de Onderneming, gaat de Gebruiker akkoord, naast de gedefinieerde behandelingen hierboven, met het verzamelen en gebruiken van zijn persoonsgegevens op de hieronder gedefinieerde wijze.

De Onderneming verzamelt persoonlijke identificeerbare informatie (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BTW-nummer, totaal aantal bezoeken op de website, aantal bezoekers op iedere pagina van de website, domeinnamen van de Internet toegangsproviders van de bezoekers, IP-adressen, cookies, ...).

De Gebruiker stemt ermee in dat zijn gegevens worden gebruikt en doorgegeven aan derden voor reclame, commerciële of marketing doeleinden en stemt toe informatie te ontvangen van de Onderneming of diens partners via zijn e-mailadres (nieuwsbrief, enz.) of zijn postadres.

Recht op toegang: de Gebruiker heeft het recht om te allen tijde te vragen of zijn gegevens werden verzameld, voor hoelang en voor welk doel.

Recht op correctie: de Gebruiker heeft op ieder moment op eenvoudig vragen het recht om te verzoeken dat zijn foutieve of onvolledige gegevens worden gecorrigeerd of aangevuld.

Recht op beperking van verwerking: de Gebruiker kan een beperking van de verwerking van zijn gegevens vragen. Dit betekent dat de betreffende gegevens moeten worden "gemarkeerd" in ons computersysteem en gedurende een bepaalde periode niet mogen worden gebruikt.

Recht om de gegevens te wissen ('recht om te worden vergeten'): Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet, heeft de Gebruiker het recht om te eisen dat zijn gegevens worden gewist. Wanneer de Gebruiker de mogelijkheid van de Onderneming om door te gaan met het gebruik van zijn persoonlijke gegevens  wenst uit te schakelen, hoeft hij alleen maar naar het adres te schrijven dat vermeld staat in Artikel 1.

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: de Gebruiker kan verzoeken dat zijn gegevens aan hem worden doorgegeven in een "gestructureerd formaat dat door een machine kan worden gebruikt en gelezen".

Klachtrecht: de Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit die gegevens beschermt.

De Onderneming verbindt zich ertoe de technische en organisatorische maatregelen te implementeren die een adequaat beveiligingsniveau waarborgen om de vertrouwelijkheid van de gegevens te beschermen. De Onderneming stelt de klant op de hoogte van elke schending van zijn persoonsgegevens waarvan hij op de hoogte is.

Artikel 7. – Hyperlinks

De Website kan links naar andere websites bevatten. Voor zover de Onderneming deze websites niet kan controleren, kan het niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beschikbaarheid van deze websites. Het kan geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of enig ander materiaal dat beschikbaar is op of van deze websites. Bovendien kan de Onderneming niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of verlies die is bewezen of beweerd wordt als gevolg van het gebruik, of het feit dat u de inhoud, goederen of diensten hebt vertrouwd die beschikbaar zijn op deze websites.

Artikel 8. - Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de server van een website wordt opgeslagen op de browser van uw computer of mobiel apparaat, op het moment dat u de website bezoekt. Deze cookie heeft een unieke code waardoor uw browser wordt herkend op het moment van uw bezoek op de website (tijdelijke cookie) of bij herhaalde bezoeken (permanente cookie). De cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt, of door de partners met wie de website samenwerkt. De server van een website kan enkel die cookies lezen die hij zelf heeft geplaatst; hij heeft geen toegang tot andere informatie op uw computer of mobiel apparaat. De cookies worden op uw computer of mobiel apparaat bewaard in de directory van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies verzekeren meestal een gemakkelijkere en snellere interactie tussen de bezoeker en de website. Daarnaast helpen zij de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende rubrieken van de website. Cookies kunnen tevens worden gebruikt om de inhoud van een website of de op de website aanwezige publiciteit pertinenter te maken voor de bezoeker, en de website aan te passen aan de persoonlijke voorkeur en behoeften van de bezoeker.

Functionele Cookies zijn noodzakelijk om onze Websites te kunnen bezoeken en sommige delen te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe tussen de verschillende rubrieken van de Websites te navigeren, formulieren in te vullen, bestellingen te plaatsen, een meertalige website te bezoeken en de inhoud van uw winkelmandje bij te werken. Daarnaast zijn de cookies noodzakelijk om toegang te hebben tot uw persoonlijke account, bijvoorbeeld uw administratieve zone of een andere beschikbare applicatie (bv. Extranet, webmail, …), om op betrouwbare wijze uw identiteit te controleren voordat u toegang krijgt tot uw persoonlijke gegevens.

Indien u deze cookies weigert, zullen sommige rubrieken van de website niet werken zoals het hoort, of zelfs helemaal niet.

De Websites plaatsen een cookie op uw computer voor een statistische analyse en publieksmeting van de website en om de toegang tot de website te vereenvoudigen. Deze cookie registreert informatie met betrekking tot de navigatie van de bezoekers van de Website. Het slaat de informatie op die u tijdens uw bezoek hebt ingevoerd, namelijk bepaalde informatie over de bezoeker, zoals de domeinnaam en de hostcomputer van waaruit de bezoeker op internet surft, het Internet Protocol (IP) -adres van de gebruikte computer, de datum en het uur waarop de bezoeker naar de Websites navigeerde en de URL's van waaruit de bezoeker op de Website terecht kwam.

Artikel 9.- Gebruikersbijdrage

De Gebruikers kunnen op bepaalde plaatsen op de Websites over de inhoud communiceren (video, audio, tekst, fotomateriaal) (hierna "Bijdragen"). De Gebruikers verstrekken de Onderneming de uitdrukkelijke toestemming om deze Bijdragen op de Websites te reproduceren en ze dus openbaar te maken via internet, over de hele wereld en zonder beperking in tijd, zonder recht te hebben op enige financiële of andere compensatie of vergoeding.

De Gebruikers zijn volledig en alleen verantwoordelijk voor de inhoud van hun Bijdragen en de gevolgen van hun verspreiding via de Websites.

De Gebruikers garanderen dat ze alle rechten en/of toestemmingen hebben die nodig zijn voor de publicatie van hun Bijdragen op de Websites zoals hierboven beschreven.

De Gebruikers beschermen de Onderneming tegen elke klacht, claim of actie door derden of enig controleorgaan met betrekking tot hun Bijdragen.

De Onderneming oefent geen voorafgaande controle uit op de Bijdragen. Het behoudt zich niettemin het recht voor om geen illegale Bijdragen of Bijdragen van deze Websites die redelijkerwijs geacht worden inbreuk te maken op de rechten van derden, uit te zenden of om deze te verwijderen, zonder de Gebruiker die de desbetreffende inhoud heeft verzonden hiervan eerst op de hoogte te stellen.

Artikel 10.- Rechtsbevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op de Websites en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Onderneming zijn alleen bevoegd in geval van geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Websites.

De beoordelingen van onze klanten

4.94/5
(36 beoordelingen)

De beoordelingen worden beheerd door E-net Business tools

Na jarenlang vruchteloos proberen de opruk... bekijk meer Na jarenlang vruchteloos proberen de oprukkende kaalheid te camoufleren, werd mij aangeraden om eens contact op te nemen met Medico Derm Center in Namen. Na een uitgebreid intake gesprek besloot ik om de stap te zetten en het lot van mijn haar in de handen van expert Sam Troonen te leggen. Ik heb mij na de behandeling maar 1 vraag gesteld. WAAROM heb ik dit niet veel eerder gedaan. Ik had al veel positief gehoord over Medico Derm, maar het geleverde resultaat had ik echt niet verwacht. GEWOON TOP. Niet te onderscheiden van natuurlijk haar. Niet alleen gedaan met hopeloos proberen de kale schedel te camoufleren, ge ziet er ook nog eens 10 jaar jonger uit. Many Thx aan Sam zie minder

Bart

5/5

Il y a de cela quelques années, j'ai eu la... bekijk meer Il y a de cela quelques années, j'ai eu la chance de faire une Tricopigmentation au centre Medico Derm situé à Namur sur le site de l'Institut A Corps Parfait. La procédure s'est très bien passée. J'ai préféré me rendre chez un autre professionnel proche de mon domicile pour faire les retouches. Au bout de deux ans, j'ai voulu me raser la tête et j'ai eu la fâcheuse surprise de découvrir un désastre. La tonalité du pigment du second opérateur avait migré et évolué vers une tonalité grise/bleue. Furieux et désemparé, cela m'a conduit à aller à la concurrence et expliquer ma mésaventure. Un de ces praticiens a contacté Samuel (qui m'avait fait le traitement à l'époque) pour voir si il pouvait faire quelque chose car à mes yeux c'était son centre qui était responsable. Il m'a reçu très rapidement et après une conversation et examen il s'est avèré que c'était le second centre chez qui j'avais été (proche de chez moi) qui était responsable de ce carnage ! Malgré tout, Samuel m'a gentiment prit en charge et gratuitement ! Ce detatouage m'aurait coûté plus de 2.000€, ce que je ne pouvais me permettre ! Aujourd'hui, à l'issue de la première séance de détatouage, j'observe déjà un réel changement, les points ont été éliminés et la pigmentation disparait. Tout ceci pour dire qu'il faut toujours y croire, il y a toujours de l'espoir ! Je tiens à remercier Samuel de sa compréhension, de sa générosité et de son professionnalisme. J'en profite pour lui présenter mes excuses d'avoir pu imaginer qu'il soit responsable. Finalement, la seule erreur commise soit d'aller dans un autre établissement que le sien. Grâce à lui, j'ai retrouvé le sourire et une meilleure confiance en moi. Mehdi Harrathi zie minder

Mehdi

5/5

Si votre calvitie vous pose problème, ou s... bekijk meer Si votre calvitie vous pose problème, ou si, comme moi, vous avez usé de toutes les techniques lourdes pour y remédier, et que ces interventions vous laissent d'abominables cicatrices, vous rendant insatisfait de votre apparence...alors n'hésitez pas un seul instant, consultez Samuel et son équipe. Après quelques séances effectuées en 2019, ma vie a changé! J'ai retrouvé une confiance en moi et une liberté de vie au quotidien que j'avais perdues depuis longtemps. C'est bluffant! Samuel est un "praticien-artiste" qui excelle dans sa technique (la tricho-pigmentation) et qui la pratique avec énormément d'exigence, de rigueur et de sérieux, tout en vous mettant merveilleusement à l'aise par son écoute sincère et sa joyeuse décontraction! En résumé: super technique, super équipe! zie minder

Jacques

5/5

J'ai suivie la Formation en Micropigmentat... bekijk meer J'ai suivie la Formation en Micropigmentation Capillaire avec Samuel et Jérôme et j'en suis ravie. Une Formation très complète, une équipe au top. Je me sens prête à ma lancer en solo grâce à leurs conseils et à leurs Œil expert. Ils savent nous guider et nous aider. Ils savent transmettre leurs savoir-faire dans la joie et la bonne humeur. Toute l'équipe MedicoDerm à été fantastique durant cette semaine intense. Que se soit nos formateurs ainsi que la logistique avec Christelle et Alizée, ils sont au top. Je recommande vivement ce centre . Bisous à tous, Jenny du sud de la France zie minder

Jennifer Rezgui

5/5